Fuqizimi i komuniteteve lokale në aktivizmin qytetar

 

Mbështetur nga: European Endowment for Democracy

Kohëzgjatja:  Janar – Dhjetor 2023

Qëllimi: Të mbështesë aktivitetet e Durrësit Aktiv që po angazhojnë qytetarët dhe veçanërisht aktivistët e rinj në qytet në temat e angazhimin e komunitetit dhe qytetarinë active.

Objektivat:

  • Identifikimi dhe prioritizimi i nevojave të qytetarëve të Durrësit për terren dhe online nëpërmjet thirrjes për t’u bashkuar me Qendrën Durrësi Aktiv;
  • Zhvillimi i trajnimeve për organizimin e komunitetit, udhëheqjen dhe fuqinë;
  • Mentorimi në grup dhe zbatimi i dy nismave komunitare nga të trajnuarit dhe grupet e avokimit;
  • Realizimi i një dokumentari dhe 2 lajmesh për promovimin e nismave;
  • Monitorimi i progresit dhe ndikimit të iniciativave që do të ndërmerren nga grupet e trajnuara;
  • Organizimi i një forumi lokal Citizen Talk me pushtetin vendor dhe komunitetin përfaqësues për të promovuar iniciativat dhe për të ndarë përvojat e tyre në duke marrë pjesë në vendimmarrje