<style>.lazy{display:none}</style> Njoftim punësimi - Ekspert për analizën e buxhetit të Bashkisë Durrës - Qendra Durresi Aktiv

Qendra Durresi Aktiv

Njoftim punësimi – Ekspert për analizën e buxhetit të Bashkisë Durrës

Qendra Durrësi Aktiv ka si mision të frymëzojë dhe të fuqizojë qytetarët drejt aktivizmit qytetar. Në kuadër të projektit “Arti Grafik për Transparencë dhe Informim Publik” me mbështetjen nga skema e granteve “BAT Civil Society”, e zbatuar nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në partneritet me Faktoje dhe Center for Research and Policy Making (CRPM), mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian, kërkon një ekspert për të hartuar një metodologji të plotë për analizën e buxhetit të Bashkisë Durrës për periudhën 2024-2026 dhe mbajtjen e 3 punëtorive me tematika të lidhura me buxhetin . Qëllimi i kësaj ekspertize bazohet mbi 2 shtylla:
1. Hartimi i një analize ku sigurohet transparenca, efikasiteti dhe efektiviteti në shpërndarjen dhe përdorimin e burimeve të Bashkisë Durrës,
2. 3 punëtori që do të shërbejnë si mjet i fuqishëm për të komunikuar informacionin buxhetor në një mënyrë më të lehtë për tu konsumuar nga publiku. Kjo iniciativë përputhet me angazhimin e QDA për promovimin e qeverisjes së mirë dhe llogaridhënies në operacionet e qeverisjes lokale.

Qëllimi kryesor i kësaj konsulence është të zhvillohet një metodologji e detajuar dhe e fortë për analizën e buxhetit të Bashkisë Durrës, duke siguruar që buxheti të reflektojë nevojat dhe prioritetet e komunitetit për periudhën 2024-2026 edhe në mënyrë grafike.

Përmbajtja e Punës

Eksperti do të jetë përgjegjës për detyrat e mëposhtme:
1. Hartimi i Metodologjisë: Zhvillimi i një metodologjie të plotë për analizën e buxhetit, përfshirë mbledhjen e të dhënave, kriteret e vlerësimit dhe teknikat e analizës.
2. Analizimi i Buxhetit 2024-2026: Analizimi dhe përpilimi i fakteve të detajuara për buxhetin e çdo fushe prioritaire. Ky hap do të sigurojë një analizë të hollësishme të fondeve dhe shpenzimeve për secilën fushë, duke identifikuar prioritetet dhe investimet e planifikuara për periudhën e ardhshme, përfshirë:
• Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
• Shërbimet e Policisë Vendore
• Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile
• Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik
• Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatoreve
• Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit
• Administrimi i pyjeve dhe kullotave
• Rrjeti rrugor rural
• Transporti Publik
• Menaxhimi i mbetjeve
• Planifikimi Urban Vendor
• Shërbimet Publike Vendore
• Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime
• Shërbimet e Kujdesit Parësor
• Sport dhe argëtim
• Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore
• Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor
• Arsimi i mesëm i përgjithshëm
• Përkujdesi Social
• Strehimi Social

3. Konsultimi dhe Koordinimi: Mbajtja e komunikimit të rregullt me stafin e QDA për të siguruar që metodologjia të përputhet me objektivat e organizatës dhe nevojat e komunitetit. Kjo përfshin pjesëmarrjen në takime, ofrimin e përditësimeve dhe integrimin e komenteve.

4. Dokumentimi dhe Raportimi: Dokumentimi i çdo hapi të procesit të punës, duke ofruar shpjegime të qarta dhe koncize për vendimet metodologjike. Përgatitja e një raporti përfundimtar që përmbledh metodologjinë dhe gjetjet.

4. Fokus i Veçantë
Analiza do të ketë një fokus të dedikuar për planifikimin e investimeve bazuar në ndikimin e ndryshimeve klimatike dhe buxhetimit gjinor, për të siguruar që buxheti të jetë i drejtë dhe i qëndrueshëm.

5. Dorëzimet
• Një metodologji e detajuar për analizën e buxhetit të Bashkisë Durrës për vitet 2024-2026.
• Raporte të rregullta të progresit dhe përditësime për stafin e QDA.
• Mbajtja e 3 punëtorive sipas kalendarit të rënë në dakordësi me stafin e QDA dhe mentorin e artit
• Një raport përfundimtar që përmbledh metodologjisë dhe gjetjet kryesore.

Kohëzgjatja dhe Pagesa
Kohëzgjatja: Konsulenca do të zgjasë 10 ditë.
Pagesa: Eksperti do të kompensohet me një tarifë prej 50 euro në ditë, duke arritur në total 500 euro për periudhën e konsulencës. Pagesa do të bëhet në përputhje me kontratën e shërbimit, me tatimet e zbatueshme që do të mbahen nga shuma totale.

Procesi i Aplikimit
Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë aplikimet e tyre përmes email-it zyrtar të Qendrës Durrësi Aktiv durresiaktiv@gmail.com. Aplikimi duhet të përfshijë:

• Një CV të detajuar që përshkruan përvojën dhe kualifikimet e rëndësishme.
• Një letër motivimi që shpjegon qasjen e kandidatit për analizën e buxhetit dhe se si ekspertiza e tyre përputhet me objektivat e kësaj konsulence.

Kriteret e Përzgjedhjes

Kandidatët do të vlerësohen bazuar në kriteret e mëposhtme:

• Sfondi arsimor dhe përvoja profesionale e rëndësishme në analizën e buxhetit, financat publike, ose fusha të lidhura.
• Aftësia e demonstruar për të zhvilluar dhe zbatuar metodologji analitike.
• Aftësi të forta komunikimi dhe aftësia për të punuar në mënyrë bashkëpunuese me stafin e QDA.
• Një histori e dëshmuar e dorëzimit të raporteve dhe dokumentacionit me cilësi të lartë.

Informacioni i Kontaktit
Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni:
Klaudio Hyseni
durresiaktiv@gmail.com
+355 69 2936395

Afati i Dorëzimit
Aplikimet duhet të dorëzohen deri më 19 Korrik 2024. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optimized with PageSpeed Ninja